A három bolond lány (népmese)

A három bolond lány (népmese)

Volt egyszer egy ember, annak volt három lánya meg egy fia. Aratáskor a legény meg a két kisebbik lány kiment a mezőre, a nagyobbikat meg otthon hagyták, hogy főzzön és majd vigye utánuk az ebédet.

Na, de a nagylány azt gondolta magában, még korán van, ráér a főzéssel, inkább átmegy a szomszédasszonyhoz beszélgetni. Át is ment, csak akkor ijedt meg, amikor látta, már nagyon fönt jár a nap. Hazaszaladt, föltette az ételt, s rakta a tüzet nyakra-főre. Mikor már jól főtt az ebéd, eszébe jutott, hogy még valamit még nem mondott el a szomszédasszonynak. Megint átment hozzá. Hát amikor visszajött, látta ám, hogy kozmás lett a bableves. Nagyot kiáltott, s lekapta a fazekat a tűzről, hogy a levest majd kiönti és főz helyette másikat. Félt, hogy a bátyja megszidja, ha kozmás ételt visz neki. Amikor éppen öntötte a levest a moslékba, a háta mögött egyet bőgött egy borjú. Azt gondolta a lány, a borjú most elmegy a faluba s elmondja, hogy ő odaégette a bablevest, s akkor nem megy férjhez soha. Megfogta a borjút, s nem törődött többet az ebéddel.

Eljött a dél. Odakint már várták az ételt, de hogy nem vitte senki, a legény a nagyobbik lányt hazaküldte, nézze meg, mi van otthon. A lánynak a nénje elmondta, mi történt vele, meg hogy a borjút miért nem ereszti el. Hát a másik lánynak se kellett több, odaállt ő is, s segített fogni a borjút. Azok meg odakint várhattak.

Egy idő múlva azt mondja a legény a másik lánynak:

- Eridj már haza te is, mert ma nem ebédelünk!

Hazament a legkisebb lány is, de az is otthon ragadt a borjút fogni s meg se mozdult. Végre rászánta magát a legény és hazament, hogy lássa, mi van a lányokkal. Kérdezi tőlük:

- Na, ti három istenverték, mit csináltok itt?

A lányok elmondták, minek fogják a borjút. Haragudott a legény, s odakiáltott:

- Mind a hármatokat világgá zavarlak!

A lányok kétségbeeseve könyörögtek neki, inkább fogja ő is a borjút. Ahogyan a legény ezt hallotta, megfordult s elindult a kapu felé. Onnan még visszaszólt:

- Hát én most elmegyek országot-világot próbálni. Ha még olyan három bolondot találok, mint ti vagytok, akkor jó. De ha nem, elkergetlek benneteket.

Azzal a legény elment világnak.

Beér egy faluba, látja, hogy egy kotlós körül ott a sok csibe, egy öregassszony meg üti-vágja a kotlóst. Odaszól:

- Hé, öreganyám! Minek bántja azt a kotlóst?

Azt mondja az öregasszony:

- Hát azért, mert nem szoptatja a csirkéket!

- Azért nem kell a kotlóst agyonverni. Van-e kásája?

- Van - felelte az asszony.

- Náhát, akkor főzze meg s adja a csirkéknek.

Az asszony úgy is tett. Mikor kiszórta a főtt kását, látja, hogy a kotlós tüsténét hívogatja a csirkéket a kására. Többet nem is bántotta.

Akkor a legény továbbment. A harmadik faluban éppen házat építettek Odaköszön nekik:

- Jó munkát!

Azok visszaszólnak:

- Nincs itt jó munka! Már két éve építjük ezt a házat, de van itt egy kis gerenda, húzzuk, húzzuk kétfelé, hogy olyan hosszú legyen, mint a többi, de csak nem nyúik meg.

A legény ekkor elővett egy másik gerendát, hozzátoldotta a kis gerendához, s mindjárt jó lett.

Azzal ment tovább. Alkonyodáskor beért egy faluba s látta, hogy az egyik udvarban sok nép áll, kezükben mindenféle ringy-rongy, s hadonásznak vele.

- Hát maguk meg mit csinálnak itt? - kérdezi tőlük.

Azt feleli az egyik asszony:

- Talán nem látja? Fölhajtjuk a legyeket a padlásra.

- Aztán minek?

- Csak azért, mert nagyon elszaporodtak, s bántják az állatokat.

- Azokat ugyan hiába hajtják, úgyis megint lejönnek.

Azt mondja egy másik asszony:

- Lejönnének, ha tudnának. Csakhogy mi elvesszük ám a létrát.

Akkor a legény egy szót sem szólt, sarkon fordult, ment haza. Otthon a lányoknak elmondta, hogy maradhatnak, mert látott már több bolondot is, nemcsak őket.

Örültek a lányok, de hiába örültek, mert azért eljárt a hírük, és nem mentek férjhez soha.

Ha férjhez mentek volna, akkor talán ez a mese is tovább tartott volna.

Mese mese meskete

Mesetár - a legújabb esti mesék